Fasering en deelprojecten

Er wordt voldaan aan de doelstelling van o.m. Vitaal Platteland: de ontwikkeling van sectoren als landbouw en toerisme, het beschermen van natuur en landschap binnen het vergroten van de leefbaarheid op het platteland.

Herbestemming zoals deze zou toevallen binnen b.v. Belvedere, Nieuwe Landgoederen, Vitaal Platteland of anderszins: alles ter onderzoek.

Zowel tijdens de ontwikkelingsfase als daarna zal werkgelegenheid voor de omgeving gunstig kunnen worden beïnvloed. Er wordt o;p regionale behoeften aangesloten zodat bedrijven kunnen profiteren tijdens en na de realisatie van de plannen. Door wezenlijk sociale, educatieve en maatschappelijke meerwaarden zouden steun, sponsoring, schenkingen etc. mogelijk goed gaan stromen. Het gehele plan is zodanig van opzet dat aan het einde van de ontwikkelingsfase de investeringen kunnen zijn terugverdiend uit opbrengsten, zodat het uiteindelijk een financieel neutraal plan is. Uit een non-profit/vrijwilligers-initiatief (b.v. op technologisch, educatief, cultureel of maatschappelijk vlak) zou de aankoop van de grond ook kunnen worden bekostigd met voor iedere deelnemer eenzelfde aandeel. Aantrekkelijk ten aanzien van belastingen, subsidies, schenkingen etc. In het algemeen zal voortdurend en grondig gezocht worden naar gelijkwaardige verdelingen zowel bij het zaaien als het oogsten.

Later kan vanuit het eigen energie systeem ook energie geleverd worden aan nutsbedrijven, waardoor extra inkomen wordt gegenereerd, dat volgens nieuwe verdeelsleutels zal worden benut. Alle middelen zullen louter worden aangewend ten gunste van het projekt. 

Eerste fase van ontwikkeling

 • De totstandkoming van een locatie 
 • Kontakten leggen met overheids-instanties, samenwerking-partners en financiers voor de voorbereidende fase. 
 • Tevens kontakten leggen met omliggende/regionale gemeenten omdat regionaal dit bijzondere concept gestalte krijgt. 
 • Indien innovatief-projektsubsidie wordt geïntegreerd tevens kontakt met landelijke overheid voor actuele regelingen, de NOM, op Europees niveau voor mogelijke subsidies. 
 • Verder bedrijven, verenigingen, staatsbosbeheer, VVV, scholen en verzekeringsmaatschappijen omdat zij indirekt profijt zullen hebben van het geheel. 
 • Samenwerkings-partners worden gezocht in de kring van (waar nog gewenst) projekt-ontwikkelaars, architekten, energie-deskundigen, CWI, landelijke natuurorganisaties en staatsbosbeheer

Tweede fase van ontwikkeling

Nadere uitwerking van de plannen: het afstemmen van de verschillende deelprojekten op elkaar en het oplossen van eventuele knelpunten. 

 • In deze fase wordt ook de haalbaarheid van de diverse deelprojekten nader onderzocht en de eisen en wensen met betrekking tot de algemene zaken. 
 • Verdieping van de invulling van het gebied, de te kiezen vormen en het uitwerken van de ontwerpen, groenaanplant en -inrichting.
 • Het zoeken van exploitanten voor de diverse onderdelen en het omschrijven van de randvoorwaarden waaraan daarbij voldaan dient te worden.

          In deze fase kan een kernteam een tijdelijk onderkomen betrekken waardoor ter plekke het nodige werk en besprekingen mogelijk worden. Tevens kunnen zij in deze tijd               vertrouwd raken met het land in alle jaargetijden, waardoor een uiterst belangrijk beeld kan ontstaan voor de inrichting van de biotoop ten aanzien van beplanting, water en bebouwing.

      * Voor het aansturen van alle deelprojecten zullen deskundigen worden ingezet om zo de kwaliteit te waarborgen van dat wat tot stand wordt gebracht.

 • Om in het gebied een informatie- en coördinatie-centrum op te zetten, zal onderzocht worden of een combinatie met enkele faciliteiten van de hoofdgebouwen daarmee al gemaakt kan worden opdat dan al in een vroeg stadium kan worden gestart. Gedacht wordt aan een soort noodgebouw, b.v. een gebouw dat elders dienst deed als AOC, en dat voor een principieel bedrag kan worden overgedragen. 
 • Exploitanten richten zich in overeenstemming met de visie niet op maximale winst maar op het deelhebben aan een uniek en duurzaam project.
 • Gezien de omvang van het gehele plan zullen enkele jaren verstrijken en zullen de deelprojekten ook worden bijgesteld als daar behoefte aan is of reden toe is. Het geheel dient een organisch proces te zijn; beleidsbijstellingen zullen regelmatig nodig zijn. 
 • Van de opbrengsten van de diverse deelprojekten wordt een deel gereserveerd voor de realisatie van het centrale gebouw. Dit wordt een soort kern waaraan de overige delen gerelateerd zijn. 
 • De kosten voor de coördinatie en aansturing van de aktiviteiten in de eerste en tweede fase zullen bij overeenstemming met overheden ook uit door deze beschikbaar te stellen middelen worden gedekt. Hierbij wordt met name gedacht aan de kosten voor initiatiefnemers van het eerste uur en overige betrokkenen die tijds-intensief hiermee bezig zijn.

Deelprojekten in de derde fase
 

Het Centrale gebouw

De ontwerper heeft de informatie voor dit gebouw in een visioen ontvangen. Het heeft reeds enige bekendheid door de vele presentaties; de reakties zijn zeer enthousiast. Of het gebouw werkelijk exact zo wordt is uiteraard afhankelijk van veel faktoren en vergt meer studie en uitwerking. De essentie is dat er funktionaliteit gediend wordt en dat er sprake is van duurzaam bouwen. Het centraal gebouw vormt de kern van het hele plan, waaromheen alle andere deelprojekten vorm kunnen krijgen. 

De kosten daarvan worden opgebracht uit:

      – Afgestemde overheidsgelden en subsidies (?), projekt-financiëringsnetwerk, fonds, sponsoring, giften

      – Verkoop van participatie-certificaten

      – Een deel van de opbrengst van de andere deelprojekten 

Gezien de in dit rapport beschreven benadering en werkwijze zal dit opnieuw berekend dienen te worden zodra de tijd aangebroken is dat het ontwerp verder is uitgewerkt. Verwacht wordt bijvoorbeeld dat ook verzekeringsmaatschappijen zullen sympathiseren op basis van homeopathie, loopbaanbegeleiding, burn-out herstel, etc. 

Watercentrum/sauna

Indien dit een mogelijkheid zou blijken, tevens een essentiële inkomstenbron. Uit het bezoek aan dit centrum volgen zowel inkomsten als deelnemers voor alle aktiviteiten. Dit geldt evenwel ook voor de zonneterp: nog te bestuderen valt of een uitbreiding van de zonneterp hierin zou kunnen voorzien- waarbij het water gezuiverd wordt met helofytenfilters in plaats van met chemische middelen  

De bio-woonwerkboerderij met kelder en schuur

Permacultuur met moes- en kruidentuin voor aanvullingen eigen voorziening, de desk en het restaurant of theehuis. Via open dagen, markten en externe netwerken kan van de overvloed worden geleverd. Ambachtelijke kaas- en wijnmakerij, bijenhouderij. 

Er zal regionaal aansluiting gemaakt worden b.v. met scholieren, die op projektbasis ‘Seizoenen op het land’ ervaren: planten, wieden, snoeien, oogsten, plukken, dieren verzorgen – dit alles in de wijde natuur. Studenten kunnen helpen en leren/stage genieten in ruil voor verblijf op de boerderij.

De VVV en het Bureau voor Toerisme zullen de boerderij graag in het programma opnemen.

De Woon-werkgemeenschap

Realisatie zoals in dit rapport omschreven. Mogelijk gemeenschappelijke ruimten: werkplaats, ontmoetingsruimte, opslagruimte, fietsenberging. (naar keuze) Voordeel: gemeenschappelijke inventaris van b.v. ladders, kopieerapparaat, hogedrukreiniger, grasmaaier, (industriële) wasmachine/droger etc. 

Bewoners die kunst bedrijven:

Hiervoor zullen naar schatting 5 atelier-wooneenheden beschikbaar komen. Zo kan dit segment het totale projekt voorzien van de nodige schoonheid en zal aanbod vanuit een gemeenschappelijke galerie-ruimte mogelijk zijn. Dit zal uiteraard een welkome aanwinst zijn voor een kunst-route. 

De woningen kunnen worden gekocht of door een beheer-organisatie worden verhuurd aan de gebruikers. Daarbij wordt een deel van de uiteindelijke opbrengst bestemd voor realisatie van het centrale gebouw.