Hoe Aansluiten

          HOE AANSLUITEN

KES participanten voorstaan geen gesloten beleid ten aanzien van deelnemersschap, echter iedere deelnemer dient intens stil te staan bij de eigen drijfveren van participatie en hoe mee te werken. In enige opzichten komt ons gevoel overeen met de koerszetting van Rivendell Village www.rivendellvillage.org (Glenn Callens); met zijn toestemming delen wij graag enkele passages en verwijzingen.

Welke dromen, verwachtingen spelen en in hoeverre zijn zij (nog) gehecht of onthecht aan de ‘oude’ danwel gewenste, nieuwe werkelijkheid – waaruit helder wordt of behoeften en belangen al dan niet vervuld kunnen worden in de nieuwe te scheppen werkelijkheid.

Volwaardig instappen vraagt veel ruimte, tijd, energie en middelen voor het vinden van een locatie, plannen voor financiëringen etc. Bereidwilligheid ecologisch te gaan leven, zelfvoorzienend te worden, andere financiële situatie, andere educatie, kunnen grote ombuigingen betekenen waarbij mogelijk ook partners, vrienden en andere vertrouwde kringen een rol kunnen spelen.

Het welslagen van deze projekten is afhankelijk van een solide voorbereiding met een open communicatie. Eenduidigheid bij allen is onontbeerlijk en waar nodig zal adequate en professionele begeleiding nodig zijn. Een kort verslag van een 50-jarig bestaand projekt in Zwitserland:

Om voor iedere deelnemer/gever op een aannemelijk reëele instapsom uit te komen is het voor de hand liggend om uit te gaan van de totale grondprijs (zo dit gezien de vele voordelen niet gratis afkomt of onder gunstige voorwaarden) plus bouwkosten van de gemeenschappelijke facaliteiten bv infrastructuur (het centrumgebouw en de andere gebouwen verdienen zichzelf zoals gesteld bij vooruitwerking terug) verminderd met subsidies/giften, gedeeld door het totaal aantal hectares. 

Om speculatieve grondverhandeling te voorkomen is het volgende behoudens nog zuiverder alternatieven een beste oplossing: de grond blijft eigendom van het non-profitinitiatief echter de deelnemers genieten een overerfbaar, belastingvrij en onbeperkt vruchtgebruik van de grond. Bij vertrek keert de grond terug naar het non-profitinitiatief zonder verplichte schadeloosstelling, terwijl de woning kan worden aangekocht of met algemene instemming, doorverkocht aan nieuwe deelnemers. 

In het algemeen zal het beleid ten aanzien van inkomen/extra inkomen afgestemd zijn op het evenwicht ten gunste van de basale levensbehoeften, hetgeen de nadruk legt op delen en zijn in plaats van hebben en nemen waardoor het projekt zichzelf zou degenereren identiek aan het verleden.
Voorbij verplichtingingen naar de maat van betrokkenheid en vertrouwen wordt ter bekostiging en ondersteuning van het projekt een X% van het globale inkomen en/of het totale vermogen of een vaste uniforme bijdrage gevraagd.

Gezien de uitgebreid omschreven visie zullen zij die zichzelf herkennen naar eigen voorkeur, mogelijkheden etc. aangetrokken voelen tot het projekt.

De kerngroep vanaf het eerste uur zet de eerste beleidsstappen, unaniem door ieder gekend en aanvaard en zo ook voor toekomstige deelnemers/gevers. Nieuwe leden zullen getoetst worden op motivatie, inzet en betrokkenheid, waarna zij door alle bewoners aanvaard worden. 

Deelnemers en -gevers zijn: 

 • Zij die zichzelf herkennen, zich geraakt voelen door de visie-uiteenzetting en het manifest (aanzet als Findhorn Grond):  zij zijn emotioneel en mentaal evenwichtig. Zie ook ervaring Rivendell projectgroep “Samenleven Samenwerken”.
 • Zij die hierdoor vanuit betrokkenheid en passie, gemotiveerd groot verantwoordelijkheidsbesef een pioniersmentaliteit aan de dag leggen
 • Mede dankzij luisterbereidheid en zelfreflectie voortdurend openheid, oprechtheid, respect en humor in hun voelen en handelen kunnen verweven
 • Zij die dus ook soepel kunnen communiceren, samenwerken en solidair zijn en waar nodig open staan voor aan te vullen technieken hiertoe
  Immers de ontmoeting met de ander en daardoor de mogelijke verdieping in jezelf kan ingrijpend zijn en enkel vruchtbaar werken indien basale normen aanvaard en geleefd worden.
  Los van voldoende hulp- en feedbacksupport dienen ontstane irritaties e.d. zo snel mogelijk te worden opgelost om intense commoties te voorkomen.
  Bijzondere aandacht voor vaccinaties die het mentaal/emotioneel/fysiek evenwicht ernstig kunnen verstoren. Inclusief informatie m.b.t. effectief alternatieve remedies.
  Helderheid en anticiperende stof biedt b.v. Spiegologie door Willem de ridder (http://www.willemderidder.com) The Work door Byron Katie
  http://www.thework.com/index.as  samenvattingsboekje: http://www.thework.com/pdf/DutchLittleBook.pd
  Geweldloze communicatie
  Door Marshall Rosenberg. Toelichting van deze drie methoden zie hieronder*. Tevens beschikbaar via deze site: Universele wetten, gegenereerd via het hoger zelf en het gedrag/attitudes die deze wetten ondermijnen danwel ondersteunen en Thema-uitwerkingen Praktische Spiritualiteit
 • Zij die naast een materieel middenmatig harmonieuze levenswijze, een bewuste keuze voor ecologische zelfvoorziening voorstaan
 • Zij die Vegetarisme voorstaan: een logische evolutie-tredelink naar Vegetarisch Alternatief 

Toelichting 3 methoden: Marshall Rosenberg

 • De wereld buiten ons (mensen, dingen, situaties) werkt als een spiegel die ons innerlijk bewustzijn terugkaatst – met andere woorden: gebeurtenissen in de buitenwereld en jouw reaktie daarop vertellen iets over de patronen, kwetsuren en blokkades in jezelf. Zo zegt b.v. irritatie over iets of iemand iets over een onverwerkt patroon: wat/hoe je ziet en zegt ben je zelf.
 • Het Universum steunt ons onvoorwaardelijk en voor 100%. Wat je denkt, wenst of gelooft komt naar je toe. Waar je energie in stopt groeit.
 • Ontelbare gedachten overspoelen ons en misleiden, verwarren ons.

Wat het lichaam ons vertelt via het gevoel, is waarheid. Luister naar je hart!

 • Alles in het universum en dus ook in jouw leven is perfekt zoals het nu is. Je bent perfekt zoals je nu bent. Je leeft in je eigen gecreëerde (denkbeelden)wereld. Ben je niet tevreden kies opnieuw, verander je overtuigingen en je wereld verandert mee.
 • Alles is energie. Jij en ik zijn energie en daarom één.

Byron Katie The Work bestaat uit vier vragen die je bij een probleem in staat stellen datgene wat jou dwars zit in een totaal nieuw licht te zien. ‘Het is niet het probleem dat ons lijden veroorzaakt maar onze gedachte over het probleem’. In een poging de onaangename gevoelens te veranderen, zoeken we oplossingen buiten onszelf: sport, eten, alcohol, drugs, liefdeloze intimiteit, gokken etc.) Zodra we ons denken onderzoeken begrijpen we het reaktie-gevoel en dan kunnen we processen naar positiviteit ombuigen/orde in chaos brengen.

Onderzoeken we de chaos in ons hoofd/voelen niet dan kan onbewuste gehechtheid aan patronen/overtuigingen ons nog veel blokkeren en pijn bezorgen. The Work kan telkens zorgen voor de juiste helderheid en herstel van harmonie zonder angst. 

Marshall Rosenberg Geweldloze Communicatie: in verbinding zijn met jouw eigen gevoelens en behoeften én die van anderen. Heldere ordening van hoe je waarneemt, wat je voelt, wat behoeften zijn en wat je graag wilt.

In het mededogen en empathie hierdoor ontstaan, worden de sleutels zichtbaar hoe jouw behoeften en die van anderen het beste te realiseren/vervullen zijn. Reakties vanuit het ego worden helder waardoor manipulerende/blokkerende processen b.v. door roddel, kritiek worden voorkomen.